archive-au.com » AU » C » CONKERR.COM.AU

Total: 478

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IBM Showcase
  Customer Engagement IBM Sterling B2B Integration B2B Cloud Services B2B Transformation B2B IBM Sterling Managed File Transfer B2B IBM IBM Customer Engagement IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect ID IBM Power Systems Power Systems z Systems z Systems IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 IBM Storwize IBM XIV Storage System IBM Smarter Process Blueworks Live Business Process Manager DevOps PureApplication API DataPower Gateway IBM MQ IBM Korean Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality API EAM IBM Business Analytics Solutions IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM i AS 400 Contact Steve Customer IBM Showcase IBM the IBM logo the IBM Business Partner emblem and ibm com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States other countries or both If

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ko&svpage=analytics_predictive_maintenance (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • IBM Showcase
  Media spo eczno ciowe i poczta elektroniczna Aplikacje do pracy grupowej Biznesowa poczta elektroniczna Sieci spo eczno ciowe i wspó praca Systemy Pami masowa IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM Tape Storage IBM XIV Storage System Rodzina IBM Storwize Power Systems Oprogramowanie Power Systems System z System z software U ywany sprz t certyfikowany IBM Oprogramowanie po rednie Integracja DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Zarz dzanie interfejsami API Obs uga w kana ach cyfrowych Obs uga w kana ach cyfrowych Platforma aplikacji DevOps dzia ania programistyczno operacyjne Infrastruktura aplikacji PureApplication Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Inteligentniejsze metody pracy Zarz dzanie talentami i personelem Skontaktuj si z IBM Polish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Konserwacja predykcyjna Zapobiegaj uszkodzeniu zasobów wykrywaj problemy dotycz ce jako ci i usprawniaj procesy operacyjne Oprogramowanie IBM do konserwacji predykcyjnej uzyskuje dost p do wielu róde danych w czasie rzeczywistym aby przewidywa uszkodzenie zasobów lub problemy dotycz ce jako ci W efekcie organizacja mo e unikn kosztownych przestojów i ograniczy koszty konserwacji Rozwi zania sterowane analityk predykcyjn potrafi wykrywa nawet nieznaczne odchylenia od normy i wzorce powstawania drobnych awarii tak aby wskazywa zasoby i procesy operacyjne nara one na najwi ksze ryzyko uszkodze i problemów Dzi ki wczesnemu identyfikowaniu róde potencjalnych obaw firma mo e wdra a ograniczone zasoby w bardziej ekonomiczny sposób wyd u a do maksimum czas pracy urz dze oraz poprawia jako i procesy dotycz ce a cucha dostaw W ostatecznym rozrachunku przek ada si to na wi ksze zadowolenie klienta Promowane produkty IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality to konfigurowane fabrycznie oprogramowanie dost pne na miejscu lub w chmurze które pomaga monitorowa konserwowa i optymalizowa zasoby pod k tem wi kszej dost pno ci i wydajno ci oraz lepszego wykorzystania Analizuje ono ró ne typy danych w tym charakterystyk zu ycia i parametry warunkowe z ró nych róde i wykrywa cz ci o niskiej jako ci oraz wzorce powstawania awarii wcze niej ni tradycyjne metody kontroli jako ci W efekcie skraca czas nieplanowanych przestojów i zapewnia osi gni cie lub przekroczenie metryk jako ci Produkt ten czy uzyskane w ten sposób informacje z wiedz przedsi biorstwa aby udziela poszczególnym osobom i systemom zoptymalizowanych rekomendacji w sprawie decyzji do podj cia Oprogramowanie IBM Predictive Maintenance and Quality u atwia optymalizowanie operacji i procesów dotycz cych a cucha dostaw Skutkiem tego jest wy sza jako produktów wi ksza mar a zysku oraz przewaga nad konkurencj Niektóre spo ród najwa niejszych cech oprogramowania IBM Predictive Maintenance and Quality Mo liwo dzia ania w czasie rzeczywistym integrowanie i analizowanie danych z czujników i informacji nap ywaj cych w czasie rzeczywistym oraz zarz dzanie nimi w po czeniu z istniej cymi danymi statycznymi Wielkie zbiory danych analityka predykcyjna i inteligentna analiza danych po czenie modelowania predykcyjnego zarz dzania podejmowaniem decyzji przep ywu pracy paneli kontrolnych oraz algorytmów wczesnego ostrzegania w sposób skoordynowany ze

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=pl&svpage=analytics_predictive_maintenance (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Entre em Contato Conosco Portuguese Brazil Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Manutenção Preditiva Evitar falha de ativos detectar problemas de qualidade e melhorar processos operacionais Soluções de software de manutenção preditiva da IBM acessam várias fontes de dados em tempo real para prever falha de ativo ou problemas de qualidade de maneira que a sua organização possa evitar tempo de inatividade dispendioso e reduzir custos de manutenção Impulsionadas pela Predictive Analytics estas soluções detectam até mesmo anomalias menores e padrões de falha para determinar os ativos e processos operacionais que estão em maior risco de problemas ou falha Esta identificação adiantada de potenciais preocupações ajuda a implementar recursos limitados com mais efetividade em custo maximizar o tempo de atividade do equipamento e aprimorar qualidade e processos da cadeia de fornecimento em última análise melhorando a satisfação do cliente Produtos Apresentados IBM Predictive Maintenance and Quality O IBM Predictive Maintenance and Quality é um software pré configurado disponível tanto em nuvem ou no local que ajuda a monitorar manter e otimizar os ativos para uma melhor disponibilidade utilização e desempenho Ele analisa vários tipos de dados incluindo o uso desgaste e características condicionais de fontes diferentes e detecta padrões de falha e peças de má qualidade mais cedo do que os métodos tradicionais de controle de qualidade para reduzir tempo de inatividade de ativo sem planejamento e assegurar que métricas de qualidade sejam alcançadas ou excedidas O produto envia esses insights combinados com o seu conhecimento institucional para fornecer decisões recomendadas otimizadas para pessoas e sistemas Com o IBM Predictive Maintenance and Quality as organizações podem otimizar melhor as operações e processos da cadeia de suprimento resultando em produtos de qualidade melhor maiores margens de lucro e vantagem competitiva Recursos chave do IBM

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=pt-BR&svpage=analytics_predictive_maintenance (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Sterling Managed File Transfer B2B IBM IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect IBM Customer Engagement Managed Security Services Mobility Services Resiliency Services Power Systems Power Systems z Systems z Systems IBM IBM Spectrum Storage IBM XIV Storage System IBM IBM Storwize IBM Storage DS8000 IBM FlashSystem Digital Experience Digital Experience Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus DevOps PureApplication Talent Management Russian Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality API EAM IBM IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM i AS 400 Contact Steve Customer IBM Showcase IBM the IBM logo the IBM Business Partner emblem and ibm com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States other countries or

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ru&svpage=analytics_predictive_maintenance (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM Tape Storage IBM XIV Storage System IBM Certified Pre owned Equipment Power Systems Software Power Systems z Systems z Systems software Middleware de sistemas Application Platform DevOps Infraestructura de aplicaciones PureApplication Digital Experience Digital Experience Integration API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Procesos más inteligentes Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Gestión del talento Gestión de personal y talento Póngase en contacto con nosotros Spanish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Mantenimiento predictivo Previene el fallo de los recursos detecta problemas de calidad y mejora los procesos operativos Las soluciones de software de mantenimiento predictivo de IBM acceden a diversas fuentes de datos en tiempo real para predecir las anomalías de los recursos o problemas de calidad de modo que las organizaciones pueden ahorrarse un tiempo de inactividad muy costoso y reducir los costes de mantenimiento Controladas por la analítica predictiva estas soluciones detectan incluso anomalías y patrones de fallos menores para determinar qué recursos y procesos operativos presentan mayor riesgo de problemas o fallos Esta identificación temprana de problemas potenciales le ayuda a desplegar recursos limitados de forma más rentable a maximizar el tiempo de funcionamiento de los equipos y a mejorar la calidad y los procesos de la cadena de suministro mejorando en última instancia la satisfacción del cliente Productos destacados IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality es un software preconfigurado disponible en cloud o en local que le ayuda a supervisar mantener y optimizar recursos para mejorar la disponibilidad la utilización y el rendimiento Analiza varios tipos de datos que incluyen el uso el desgaste y características condicionadas de diversos orígenes además de detectar patrones de anomalías y piezas de baja calidad antes que los métodos tradicionales de control de calidad a fin de reducir los tiempos de inactividad de recursos no planificados y garantizar que se alcancen o superen las métricas de calidad El producto envía esta información de valor combinada con su conocimiento institucional para presentar decisiones recomendadas optimizadas para personas y sistemas Con IBM Predictive Maintenance and Quality las organizaciones pueden optimizar mejor las operaciones y los procesos de cadena de suministro lo que se traduce en productos de mayor calidad mayores márgenes de beneficio y ventaja competitiva Las principales características de IBM Predictive Maintenance and Quality son Funcionalidades en tiempo real integre gestione y analice información en tiempo real y de sensores junto con datos estáticos existentes Big data analítica predictiva e inteligencia de negocio combine el modelado predictivo la gestión de decisiones los flujos de trabajo y los paneles de instrumentos así como los algoritmos de primeras advertencias en coordinación con todos los tipos y volúmenes de datos Arquitectura abierta e integración de datos vinculadas a muchos sistemas y orígenes de datos con API y conectores listos para su uso Integración de procesos ofrece información de valor y recomendaciones para ejecutar órdenes de trabajo en

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=es&svpage=analytics_predictive_maintenance (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Storage System IBM Sertifikal kinci El Ekipman Power Systems Power Systems Yaz l mlar z Sistemleri z Systems yaz l mlar Sistemler Ara Katman Yaz l mlar Ak ll Süreç Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Bütünle tirme API Yönetimi Bütünle tirme Veriyolu DataPower Gateway IBM MQ Dijital Deneyim Dijital Deneyim Uygulama Platformu DevOps PureApplication Uygulama Altyap s Ak ll Gücü Yetenek ve Gücü Yönetimi Bize ula n Turkish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Tahmine Dayal Bak m Varl k ar zalar n önleyin kaliteyle ilgili sorunlar saptay n ve operasyonel süreçleri iyile tirin IBM in tahmine dayal bak m yaz l m çözümleri kurulu unuzun yüksek maliyetli kapal kalma sürelerini önlemesi ve bak m maliyetlerini azaltabilmesi için varl k ar zalar n ya da kalite sorunlar n tahmin etmek üzere birçok veri kaynaģ na gerçek zamanl olarak eri ir Tahmine dayal analitikten yararlanan bu çözümler en büyük sorun ya da ar za risklerini ta yan varl klar ve operasyonel süreçleri belirlemek üzere en küçük olaģan d durumlar ve hata modellerini bile saptayabilir Olas sorunlar n erken dönemde belirlenmesi s n rl kaynaklar daha uygun maliyetli bir biçimde daģ tman za ekipman çal ma süresini en düzeye noktaya ç karman za ve kalite ile tedarik zinciri süreçlerini geli tirmenize yard mc olarak mü teri memnuniyetini art r r Öne Ç kan Ürünler IBM Predictive Maintenance and Quality IBM Predictive Maintenance and Quality daha üstün kullan labilirlik kullan m ve performans için varl klar izlemenize optimize etmenize ve bunlar n bak m n yapman za yard mc olan bulutta ya da irket içinde kullan labilir önceden yap land r lm bir yaz l md r Farkl kaynaklardan al nan kullan m a nma ve durum özellikleri de dahil çe itli veri tiplerini analiz ederek ve hata modellerini ve dü ük kaliteli parçalar geleneksel kalite kontrol yöntemlerinden daha önce saptayarak varl klar n planlanmayan kullan m d kalma sürelerini azalt r ve kalite ölçümlerinin kar lanmas n ya da bunlar n ötesine geçilmesini saģlar Ürün ki ilere ve sistemlere optimize edilmi önerilen kararlar saģlamak için kurum bilgilerinizle birlikte bu öngörüleri gönderir IBM Predictive Maintenance and Quality yaz l m sayesinde kurulu lar operasyonlar ve tedarik zinciri süreçlerini daha iyi optimize ederek daha kaliteli ürünler daha yüksek kar oranlar ve rekabet üstünlüģü elde eder IBM Predictive Maintenance and Quality yaz l m n n temel özelliklerinden baz lar unlard r Var olan statik verilerle birlikte alg lay c ve gerçek zamanl bilgileri bütünle tirme yönetme ve analiz etme gibi gerçek zamanl yetenekler Büyük veri tahmine dayal analitik ve i zekas her türde ve hacimde verilerle birlikte tahmine dayal modelleme karar yönetimi i ak lar ve gösterge panolar ile erken uyar algoritmalar n bir araya getirme Aç k mimari ve veri bütünle tirme kullan ma haz r baģlay c lar ve API ler ile birçok sistem ve veri kaynaģ aras nda baģlant lar Süreç bütünle tirme mevcut Kurumsal Varl k Yönetimi EAM

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=tr&svpage=analytics_predictive_maintenance (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Transfer Community Centric File Transfer System Centric File Transfer Financing Hardware Financing IBM Certified Pre owned Equipment Software and Services Financing Mobile IBM Customer Engagement Solutions IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect Security Application Security Data Security Endpoint Security Identity and Access Management Managed Security Services Mobile Security Network Security and Advanced Threat Protection Securing Cloud Security Intelligence and Operations Services Mobility Services Resiliency Services Security Services Systems Services Technical Support Services Social and Email Business Email Collaborative Applications Social Networks and Collaboration Systems IBM Certified Pre owned Equipment LinuxONE Power Systems Power Systems AIX Power Systems IBM i Power Systems Linux Power Systems Software POWER8 Converged infrastructure servers POWER8 Enterprise servers POWER8 Scale out servers POWER8 Scale out Linux servers Storage IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM Storwize Family IBM Tape Storage IBM XIV Storage System z Systems z Systems software Systems Middleware Application Platform DevOps PureApplication WebSphere Application Server Digital Experience Digital Experience Integration API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus IT Service Management Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Talent Management Talent and Workforce Management Contact Asset Registration Please register to access Predictive Maintenance Seeing Problems Before They Happen Required First Name Last Name Email Phone Title Company By submitting my contact information I hereby consent to receive electronic communications from Conkerr Creations Pty Ltd regarding IBM products and or services I can withdraw my consent at any time Contact Us Contact us today if you have questions about IBM Products and Services A representative from Conkerr Creations Pty Ltd will respond as soon as possible with answers to your questions Request a consultation The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svasset=33558&svintreferrer=analytics_predictive_maintenance&svgroup=ibm_showcase (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Community Centric File Transfer System Centric File Transfer Financing Hardware Financing IBM Certified Pre owned Equipment Software and Services Financing Mobile IBM Customer Engagement Solutions IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect Security Application Security Data Security Endpoint Security Identity and Access Management Managed Security Services Mobile Security Network Security and Advanced Threat Protection Securing Cloud Security Intelligence and Operations Services Mobility Services Resiliency Services Security Services Systems Services Technical Support Services Social and Email Business Email Collaborative Applications Social Networks and Collaboration Systems IBM Certified Pre owned Equipment LinuxONE Power Systems Power Systems AIX Power Systems IBM i Power Systems Linux Power Systems Software POWER8 Converged infrastructure servers POWER8 Enterprise servers POWER8 Scale out servers POWER8 Scale out Linux servers Storage IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM Storwize Family IBM Tape Storage IBM XIV Storage System z Systems z Systems software Systems Middleware Application Platform DevOps PureApplication WebSphere Application Server Digital Experience Digital Experience Integration API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus IT Service Management Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Talent Management Talent and Workforce Management Contact Asset Registration Please register to access Predictive Maintenance A water utility cuts downtime with data Required First Name Last Name Email Phone Title Company By submitting my contact information I hereby consent to receive electronic communications from Conkerr Creations Pty Ltd regarding IBM products and or services I can withdraw my consent at any time Contact Us Contact us today if you have questions about IBM Products and Services A representative from Conkerr Creations Pty Ltd will respond as soon as possible with answers to your questions Request a consultation The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svasset=33559&svintreferrer=analytics_predictive_maintenance&svgroup=ibm_showcase (2016-02-10)
  Open archived version from archive •