archive-au.com » AU » C » CONKERR.COM.AU

Total: 478

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IBM Showcase
  Management Smarter Planet Aspera Customer Engagement Solutions IBM Sterling B2B Integration B2B Cloud Services B2B Transformation Standards B2B IBM Sterling Managed File Transfer B2B IBM IBM Customer Engagement Solutions IBM MobileFirst Protect IBM MobileFirst ID Mobile Security US E IBM Power Systems Power Systems z Systems z Systems IBM FlashSystem IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 IBM Storwize IBM XIV Storage System IBM DevOps PureApplication Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Japanese Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM IBM IBM 1 5 Conkerr Creations Pty Ltd Conkerr Creations Pty Ltd IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM i AS 400 Contact Steve Customer IBM Showcase IBM the IBM logo the IBM Business Partner emblem and ibm com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States other countries or both If

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ja&svpage=analytics_facilities_management (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • IBM Showcase
  Analytics Predictive Customer Intelligence Sales Performance Management EAM Aspera Customer Engagement IBM Sterling B2B Integration B2B Cloud Services B2B Transformation B2B IBM Sterling Managed File Transfer B2B IBM IBM Customer Engagement IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect ID IBM Power Systems Power Systems z Systems z Systems IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 IBM Storwize IBM XIV Storage System IBM Smarter Process Blueworks Live Business Process Manager DevOps PureApplication API DataPower Gateway IBM MQ IBM Korean Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Facilities Management IBM IBM Facilities Management ROI 5 IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM i AS 400 Contact Steve Customer IBM Showcase IBM the IBM logo the IBM Business Partner emblem and ibm com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States other countries or both If these and other IBM trademarked terms are marked on

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ko&svpage=analytics_facilities_management (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  to samo ci i dost pem Us ugi Security Services Us ugi dotycz ce mobilno ci Us ugi odporno ci biznesowej Us ugi w zakresie Wsparcia Technicznego Media spo eczno ciowe i poczta elektroniczna Aplikacje do pracy grupowej Biznesowa poczta elektroniczna Sieci spo eczno ciowe i wspó praca Systemy Pami masowa IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM Tape Storage IBM XIV Storage System Rodzina IBM Storwize Power Systems Oprogramowanie Power Systems System z System z software U ywany sprz t certyfikowany IBM Oprogramowanie po rednie Integracja DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Zarz dzanie interfejsami API Obs uga w kana ach cyfrowych Obs uga w kana ach cyfrowych Platforma aplikacji DevOps dzia ania programistyczno operacyjne Infrastruktura aplikacji PureApplication Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Inteligentniejsze metody pracy Zarz dzanie talentami i personelem Skontaktuj si z IBM Polish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Rozwi zania IBM do administrowania infrastruktur organizacji Rozwi zania IBM do administrowania infrastruktur organizacji umo liwiaj dyrektorom ds finansów i nieruchomo ci szybsze podejmowanie bardziej wiadomych decyzji Trafniejsze decyzje mog prze o y si na wypracowanie wi kszej warto ci w organizacji dzi ki wykrywaniu transakcji na nieruchomo ciach o wysokiej stopie zwrotu zwi kszeniu wska nika wykorzystania pomieszcze i obni eniu wydatków na energi Oprogramowanie IBM do administrowania infrastruktur organizacji jest pomocne w nast puj cych obszarach Oszacowanie wp ywu dzier awienia nieruchomo ci na bilans i rachunek zysków i strat w porównaniu z decyzj o zakupie Wskazanie pomieszcze sk adników maj tku procesów i zasobów które s wykorzystywane w niewystarczaj cym stopniu i charakteryzuj si niskimi wska nikami wydajno ci Uproszczenie analizy scenariuszy dotycz cych planów pomieszcze o znaczeniu strategicznym w zestawieniu z celami planów i scenariuszami

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=pl&svpage=analytics_facilities_management (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Segurança do Terminal Segurança Remota Serviços de Segurança Gerenciados Serviços Security Services Serviços de Mobilidade Serviços de Resiliência Serviços de Suporte Técnico Social e E mail Aplicativos Colaborativos E mail de Negócios Redes Sociais e Colaboração Sistemas Equipamento IBM de Remarketing Certificado Power Systems Software Power Systems Sistemas z Software z Systems Storage Armazenamento em Fita da IBM Família IBM Storwize IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM XIV Storage System Middleware dos sistemas Experiência Digital Experiência Digital Integração Barramento de Integração DataPower Gateway Gerenciamento de API IBM MQ Plataforma de Aplicativo DevOps Infraestrutura de Aplicativo PureApplication Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Gerenciador de Decisão Operacional Gerenciamento de Talento Gerenciamento de Talentos e Mão de Obra Entre em Contato Conosco Portuguese Brazil Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Facilities Management Com as soluções de gerenciamento das instalações IBM os executivos de finanças e imóveis podem tomar mais decisões comunicadas rapidamente Melhores decisões podem trazer valor aumentado para as suas organizações através da identificação de transações de imóvel de alto retorno utilização aumentada de instalações e despesas reduzidas de energia O software de gerenciamento das instalações IBM pode ajudar a Avaliar o balanço impacto de lucro e perda de um lease de instalação em contraste com decisões de compra Identificar instalações ativos processos e recursos subutilizados e de baixo desempenho Simplificar a análise de cenário de planos de instalação estratégicos com relação a objetivos de planejamento e cenários de status quo Analisar condições de prédio priorizar investimentos e avaliar retorno sobre investimento para decisões de instalações mais inteligentes Automatizar a geração de alertas críticos o processamento de pagamento e outros controles de instalações críticas Em foco O impacto de uma mão de obra em mudança

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=pt-BR&svpage=analytics_facilities_management (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  IBM Sterling B2B Integration B2B Gateways B2B B2B IBM Sterling Managed File Transfer B2B IBM IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect IBM Customer Engagement Managed Security Services Mobility Services Resiliency Services Power Systems Power Systems z Systems z Systems IBM IBM Spectrum Storage IBM XIV Storage System IBM IBM Storwize IBM Storage DS8000 IBM FlashSystem Digital Experience Digital Experience Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus DevOps PureApplication Talent Management Russian Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Facilities Management IBM IBM IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM i AS 400 Contact Steve Customer IBM Showcase IBM the IBM logo the IBM Business Partner emblem and ibm com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States other countries or both If these and other IBM trademarked terms are marked

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ru&svpage=analytics_facilities_management (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  gestionada Servicios Resiliency Services Security Services Servicios de mobility Servicios de soporte técnico Social y correo electrónico Aplicaciones de colaboración Correo electrónico de empresa Redes sociales y colaboración Sistemas Almacenamiento Familia IBM Storwize IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM Tape Storage IBM XIV Storage System IBM Certified Pre owned Equipment Power Systems Software Power Systems z Systems z Systems software Middleware de sistemas Application Platform DevOps Infraestructura de aplicaciones PureApplication Digital Experience Digital Experience Integration API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Procesos más inteligentes Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Gestión del talento Gestión de personal y talento Póngase en contacto con nosotros Spanish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Facilities Management Con las soluciones de gestión de instalaciones de IBM los ejecutivos financieros e inmobiliarios pueden tomar decisiones con mayor rapidez y más informados Tomar mejores decisiones se puede traducir en más valor para sus organizaciones gracias a la identificación de transacciones inmobiliarias de alto rendimiento aumento de la utilización de las instalaciones y reducción de los gastos de energía El software IBM Facilities Management puede ayudar a realizar lo siguiente Evaluar el balance el impacto de pérdidas y ganancias de un alquiler de instalaciones frente a una decisión de compra Identificar instalaciones recursos procesos y recursos infrautilizados y de bajo rendimiento Simplificar el análisis de escenario de planes estratégicos de instalaciones frente a metas del plan y escenarios statu quo Analizar las condiciones de la construcción priorizar inversiones y evaluar el retorno de la inversión con el objetivo de buscar decisiones más inteligentes sobre las instalaciones Automatizar la generación de alertas críticas procesamiento de pagos y otros controles de instalaciones críticas En el centro de atención El impacto del

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=es&svpage=analytics_facilities_management (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Uygulama Güvenliģi Veri Güvenliģi Yönetilen Güvenlik Hizmetleri Managed Security Services MSS Hizmetler Esneklik Hizmetleri Mobilite Hizmetleri Security Services Teknik Destek Hizmetleri Sosyal ve E posta E postalar birliģine Dayal Uygulamalar Sosyal Aģlar ve birliģi Sistemler Depolama IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Serisi IBM Storwize Ürün Ailesi IBM Tape Storage IBM XIV Storage System IBM Sertifikal kinci El Ekipman Power Systems Power Systems Yaz l mlar z Sistemleri z Systems yaz l mlar Sistemler Ara Katman Yaz l mlar Ak ll Süreç Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Bütünle tirme API Yönetimi Bütünle tirme Veriyolu DataPower Gateway IBM MQ Dijital Deneyim Dijital Deneyim Uygulama Platformu DevOps PureApplication Uygulama Altyap s Ak ll Gücü Yetenek ve Gücü Yönetimi Bize ula n Turkish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Tesis Yönetimi IBM tesis yönetimi çözümleriyle finans ve emlak sektörü yöneticileri daha k sa sürede daha bilinçli kararlar alabilir Daha ba ar l kararlar yüksek getirili gayrimenkul i lemlerinin belirlenmesi artan tesis kullan m ve daha dü ük enerji harcamalar yla kurulu lara daha fazla deģer kazand rabilir IBM tesis yönetimi yaz l m a aģ daki konularda yard mc olabilir Sat n alma kararlar na kar l k tesis kiralaman n bilanço kâr zarar etkisini deģerlendirme Az kullan lan dü ük performansl tesisleri varl klar süreçleri ve kaynaklar belirleme Plan hedefleri ve statüko senaryolar na göre stratejik tesis planlar n n senaryo analizini kolayla t rma Ak ll tesis kararlar için bina ko ullar n analiz etme yat r mlar önceliklendirme ve yat r m getirisini deģerlendirme Kritik uyar lar n ödeme i lemlerinin ve diģer önemli tesis denetimlerinin olu turulmas n otomatikle tirme Odak Noktas nda Tesis yönetiminde deģi en i gücünün etkisi Tek bir bütünle

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=tr&svpage=analytics_facilities_management (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Solutions Omni Channel Commerce Solutions Customer Engagement Solutions IBM Sterling B2B Integration B2B Cloud Services B2B Gateways B2B Transformation Standards IBM Sterling Managed File Transfer Community Centric File Transfer System Centric File Transfer Financing Hardware Financing IBM Certified Pre owned Equipment Software and Services Financing Mobile IBM Customer Engagement Solutions IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect Security Application Security Data Security Endpoint Security Identity and Access Management Managed Security Services Mobile Security Network Security and Advanced Threat Protection Securing Cloud Security Intelligence and Operations Services Mobility Services Resiliency Services Security Services Systems Services Technical Support Services Social and Email Business Email Collaborative Applications Social Networks and Collaboration Systems IBM Certified Pre owned Equipment LinuxONE Power Systems Power Systems AIX Power Systems IBM i Power Systems Linux Power Systems Software POWER8 Converged infrastructure servers POWER8 Enterprise servers POWER8 Scale out servers POWER8 Scale out Linux servers Storage IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM Storwize Family IBM Tape Storage IBM XIV Storage System z Systems z Systems software Systems Middleware Application Platform DevOps PureApplication WebSphere Application Server Digital Experience Digital Experience Integration API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus IT Service Management Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Talent Management Talent and Workforce Management Contact Lease Accounting for Retail Contact Us Contact us today if you have questions about IBM Products and Services A representative from Conkerr Creations Pty Ltd will respond as soon as possible with answers to your questions Request a consultation The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svasset=24506&svintreferrer=analytics_facilities_management&svgroup=ibm_showcase (2016-02-10)
  Open archived version from archive •