archive-au.com » AU » C » CONKERR.COM.AU

Total: 478

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IBM Showcase
  gestione dei contenuti possono trasformare contenuti complessi strutturati e non strutturati in un vantaggio competitivo anche quando i contenuti aumentano in modo esponenziale Le soluzioni di Content management and imaging di IBM sono in grado di acquisire archiviare gestire integrare e fornire varie forme di contenuti a tutta l azienda Questi strumenti possono aiutare a ridurre i costi associati alla gestione dei contenuti e aiutare le organizzazioni a fornire una migliore assistenza ai clienti Consentono di eliminare i contenitori di informazioni che sono aumentati nel corso del tempo Le organizzazioni odierne lottano con il problema reale di informazioni intrappolate nei contenitori di dati e procedure in tutta l azienda che aumenta solo con l aumentare di infrastrutture mobile social e cloud Le soluzioni di Content management and imaging possono collegare il contenuto attraverso ingressi multicanale come ad esempio dispositivi mobili MFP e mail e fax nonché mediante molteplici repository e sistemi aziendali per fornire un unica vista del contenuto nel contesto IBM Content Manager on Demand fornisce il ripristino di resoconti elettronici ad alte prestazioni e la gestione aziendale dei report IBM Datacap BM Datacap estrae le informazioni dalle immagini dei documenti per essere utilizzate nei sistemi di enterprise content management ECM e delle linee di business Questo software funziona come un portale di acquisizione universale che trasforma le varie forme di documenti che entrano nella vostra organizzazione attraverso ingressi multicanale dispositivi mobili dispositivi multifunzione MFP e mail e fax IBM Datacap contribuisce a ridurre in modo significativo i costi del lavoro e della carta fornisce informazioni significative per un processo decisionale migliore e più veloce migliorando la capacità di risposta del servizio clienti Datacap vi aiuta ad accelerare le procedure aziendali e a rispondere alle richieste del cliente automatizzando l estrazione dei dati Information Lifecycle Governance Information Lifecycle Governance ILG consente ai clienti di trovare gestire conservare e archiviare informazioni in modo più efficace soddisfare in modo efficiente le obbligazioni eDiscovery ed eliminare i dati non necessari con fiducia Le soluzioni Information Lifecycle Governance di IBM aiutano le organizzazioni a migliorare la propria strategia sugli aspetti economici delle informazioni ridurre il rischio e il costo delle informazioni e allo stesso tempo ottimizzare il valore dei dati Legacy Data Cleanup Legacy Data Cleanup aiuta le aziende ad aumentare il valore derivante dai dati riducendo al contempo i costi e i rischi associati alla gestione dei dati Le soluzioni Legacy data cleanup aiutano a migliorare l economia delle informazioni attraverso la pulizia di dati ROT redundant obsolete e trivial e possono correggere dati regolamentati da PII personally identifiable information PCI payment card industry HIPPA Health Insurance Portability and Accountability Act e le policy delle risorse umane oltre a migliorare la sicurezza dei dati di alto valore aziendale Archiviazione l archiviazione basata su valore aiuta ad allineare il costo di archiviazione di grandi volumi di dati con il valore associato a tali dati Le soluzioni possono identificare classificare archiviare gestire ed eliminare i contenuti in base alle policy definite dall utente Le

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=it&svpage=analytics_ecm (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • IBM Showcase
  Systems z Systems IBM FlashSystem IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 IBM Storwize IBM XIV Storage System IBM DevOps PureApplication Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Japanese Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Enterprise Content Management ECM CEO 73 IBM IBM ACM IBM Content Manager OnDemand IBM IBM MFP E FAX IBM Content Manager on Demand IBM Datacap IBM Datacap ECM MFP E FAX IBM Datacap Datacap ILG e IBM ROT redundant obsolete trivial PII PCI Health Insurance Portability and Accountability Act IBM Value Based Archiving e e IBM eDiscovery Solutions eDiscovery Defensible Disposal IT Big Data Good Data IBM Datacap IBM Case Manager IBM ECM Union Bank ROI IBM ECM Molina Healthcare IBM Content Manager on Demand IBM Content Manager on Demand StoredIQ for Legal e Conkerr Creations Pty Ltd Conkerr Creations Pty Ltd IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ja&svpage=analytics_ecm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Spectrum Storage IBM Storage DS8000 IBM Storwize IBM XIV Storage System IBM Smarter Process Blueworks Live Business Process Manager DevOps PureApplication API DataPower Gateway IBM MQ IBM Korean Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM ECM CEO 73 Advanced Case Management IBM Advanced Case Management IBM Advanced Case Management ACM IBM Content Manager OnDemand IBM IBM MFP IBM Content Manager on Demand IBM Datacap BM Datacap ECM LOB Line of Business MFP IBM Datacap Datacap Information Lifecycle Governance Information Lifecycle Governance ILG eDiscovery IBM Information Lifecycle Governance ROT PII Personally Identifiable Information PCI Payment Card Industry HIPPA Health Insurance Portability and Accountability Act HR IBM eDiscovery eDiscovery IBM eDiscovery Solutions eDiscovery IT Advanced Case Management IBM Datacap Information Lifecycle Governance IBM Case Manager IBM ECM ROI Union Bank IBM ECM Molina Healthcare IBM Content Manager on Demand IBM Content Manager on Demand StoredIQ for Legal eDiscovery IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ko&svpage=analytics_ecm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  zanych oraz nadzorowanie sposobu w jaki obs ugiwane s dane klienta i zajmuj cych si tym osób Dzi ki takim narz dziom z o ona tre w postaci ustrukturyzowanej i nieustrukturyzowanej mo e sta si czynnikiem decyduj cym o przewadze nad konkurencj i to nawet w przypadku wyk adniczo rosn cego rozmiaru tre ci Rozwi zania IBM do zarz dzania tre ci i obróbki graficznej potrafi przechwytywa przechowywa integrowa i dostarcza tre o zró nicowanej postaci w ca ym przedsi biorstwie oraz zarz dza tak tre ci Ponadto pomagaj one obni a koszty zarz dzania tre ci i pomagaj organizacjom usprawni obs ug klienta Pozb d si barier które wraz z up ywem czasu powstaj pomi dzy poszczególnymi obszarami informacji Obecnie powa nym problemem jest odizolowanie informacji w poszczególnych zbiorach danych i procesach z ró nych obszarów przedsi biorstwa Co wi cej trend ten nasila si wraz z rozwojem rozwi za mobilnych i spo eczno ciowych oraz infrastruktury do przetwarzania w chmurze Za pomoc rozwi za do zarz dzania tre ci i obróbki graficznej mo na po czy tre nap ywaj c z wielu kana ów takich jak urz dzenia przeno ne i wielofunkcyjne poczta elektroniczna faks oraz liczne repozytoria i systemy biznesowe aby dostarczy pojedynczy widok tre ci w okre lonym kontek cie Rozwi zanie IBM Content Manager on Demand oferuje wydajne funkcje do wyszukiwania elektronicznych zestawie oraz do zarz dzania raportami w przedsi biorstwie IBM Datacap Rozwi zanie IBM Datacap wyodr bnia informacje z obrazu dokumentów aby umo liwi ich u ycie w systemach zarz dzania tre ci klasy korporacyjnej i w systemach poszczególnych pionów firmy Oprogramowanie to pe ni funkcj uniwersalnego portalu do przechwytywania danych który przekszta ca dokumenty przychodz ce w ró nej postaci poprzez wiele kana ów takich jak urz dzenia przeno ne i wielofunkcyjne poczta elektroniczna oraz faks Rozwi zanie IBM Datacap pomaga znacznie zmniejsza koszty pracy i papieru dostarcza istotne informacje potrzebne do szybszego podejmowania trafniejszych decyzji oraz poprawia reaktywno obs ugi klienta Ponadto dzi ki oferowanej przez Datacap automatyzacji wyodr bniania danych firmom atwiej jest przyspiesza realizacj procesów i skraca czas odpowiedzi na pytania klientów Nadzór nad cyklem ycia informacji Dzi ki rozwi zaniu do nadzoru nad cyklem ycia informacji klienci mog skuteczniej wyszukiwa przechowywa i archiwizowa informacje oraz zarz dza nimi sprawnie wywi zywa si z obowi zków dotycz cych ujawniania elektronicznego oraz pozbywa si zb dnych danych bez niepokoju Rozwi zania IBM do nadzoru nad cyklem ycia informacji pomagaj organizacjom udoskonala strategi gospodarowania informacjami obni a koszt i ryzyko z nimi zwi zane oraz zwi ksza do maksimum warto danych Procedura czyszczenia wcze niejszych danych sposób na zwi kszanie warto ci tworzonej w oparciu o dane przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka i kosztów jakie wi si z zarz dzaniem danymi Rozwi zania do czyszczenia wcze niejszych danych pomagaj usprawni gospodarowanie informacjami dzi ki usuwaniu danych nadmiarowych przestarza ych i nieistotnych S u tak e do porz dkowania danych podlegaj cych regulacjom sektora kart p atniczych PCI przepisom Health Insurance Portability and

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=pl&svpage=analytics_ecm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  conteúdo automatizar processos relacionados a conteúdo e administrar como os dados do cliente são tratados e por quem Essas ferramentas de gerenciamento de conteúdo podem transformar conteúdo estruturado e não estruturado complexo em vantagem competitiva mesmo quando o conteúdo cresce exponencialmente Soluções de gerenciamento de conteúdo e imagem da IBM podem capturar armazenar gerenciar integrar e entregar vários formulários de conteúdo por toda a sua empresa Essas ferramentas podem ajudar a reduzir custos associados com gerenciamento de conteúdo e ajudam as organizações a entregarem atendimento ao cliente melhorado Elimine os silos de informações que têm crescido ao longo do tempo As organizações de hoje lutam com o problema real de informações presas em dados e silos de processo na empresa o que só está se acelerando com as infraestruturas móveis sociais e de nuvem aumentadas Soluções de gerenciamento de conteúdo e imagem podem conectar conteúdo ao longo de entradas de diversos canais como dispositivos móveis MFPs e mail e fax e vários repositórios e sistemas de negócio para fornecer uma única visualização de conteúdo no contexto O IBM Content Manager on Demand fornece recuperação de instrução eletrônica de alto desempenho e gerenciamento de relatório corporativo IBM Datacap O IBM Datacap extrai informações de imagens do documento para uso em enterprise content management ECM e sistemas de linha de negócios Esse software opera como um portal de captura universal que transforma vários formulários de documentos que entram em sua organização através de entradas de diversos canais dispositivos móveis MFPs e mail e fax O IBM Datacap ajuda a reduzir significativamente custos de mão de obra e papel entregar informações significativas para decisão melhor mais rápida e a melhorar a responsividade do atendimento ao cliente O Datacap o ajuda a acelerar processos de negócios e a resposta às solicitações do cliente automatizando a extração de dados Controle do Ciclo de Vida de Informações O Information Lifecycle Governance ILG possibilita que os clientes localizem gerenciem retenham e arquivem informações mais efetivamente eficientemente atendam às obrigações do eDiscovery e disponham de dados desnecessários com confiança As soluções do Information Lifecycle Governance da IBM ajudam as organizações a melhorarem a sua estratégia econômica de informações reduzirem custo e risco de informações e maximizarem valor dos dados Legacy Data Cleanup O Legacy Data Cleanup ajuda as organizações a aumentarem o valor derivado a partir de dados enquanto reduzem os custos e riscos associados com o seu gerenciamento Soluções de limpeza de dados legados ajudam a melhorar a economia da informação através da limpeza de dados redundantes obsoletos e triviais ROT e podem corrigir dados regulados de acordo com informação pessoalmente identificável PII segmento de mercado de cartão de pagamento PCI Lei de Portabilidade e de Prestação de Contas de Seguro de Saúde HIPPA e políticas de recursos humanos e melhorar a segurança de dados com alto valor de negócio Arquivamento O arquivamento baseado em valor ajuda a alinhar o custo de archive de grandes volumes de dados com valor associado com esses dados Soluções podem identificar

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=pt-BR&svpage=analytics_ecm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Storage IBM XIV Storage System IBM IBM Storwize IBM Storage DS8000 IBM FlashSystem Digital Experience Digital Experience Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus DevOps PureApplication Talent Management Russian Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Enterprise Content Management Enterprise Content Management ECM 73 IBM Advanced Case Management IBM Advanced Case Management ACM IBM Content Manager OnDemand IBM Content Management and Imaging IBM MFP IBM Content Manager on Demand IBM Datacap IBM Datacap ECM MFP IBM Datacap Datacap ILG IBM Information Lifecycle Governance ROT PII PCI HIPPA HR IBM Value Based Archiving IBM eDiscovery Solutions Advanced Case Management IBM Datacap IBM Case Manager Union Bank IBM ECM Molina Healthcare IBM ECM IBM Content Manager on Demand IBM Content Manager on Demand StoredIQ for Legal IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM i AS 400 Contact Steve

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ru&svpage=analytics_ecm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  del contenido pueden convertir el contenido complejo estructurado y no estructurado en una ventaja competitiva aunque el contenido siga creciendo de forma exponencial Las soluciones de digitalización y gestión del contenido de IBM pueden capturar almacenar gestionar integrar y ofrecer diversas formas de contenido en toda la empresa Estas herramientas pueden ayudar a reducir los costes asociados a la gestión de contenido y a que las organizaciones ofrezcan un mejor servicio al cliente Elimine los almacenes de información que han ido creciendo con el paso del tiempo Las organizaciones de hoy en día se enfrentan a un verdadero problema de gestión de la información atrapada en almacenes de datos y de procesos en toda la empresa que además se está complicando debido a las infraestructuras móviles de redes sociales y cloud Las soluciones de digitalización y gestión del contenido pueden conectar el contenido desde diversas fuentes multicanal como los dispositivos móviles MFP correo electrónico y fax y diversos repositorios y sistemas empresariales para ofrecer una única vista del contenido en contexto IBM Content Manager on Demand proporciona recuperación de extractos electrónicos de alto rendimiento y gestión de informes empresariales IBM Datacap IBM Datacap extrae la información de las imágenes de documentos para que las puedan utilizar los sistemas de gestión de contenidos empresariales ECM y otros sistemas de línea de negocio Este software opera como portal de captura universal que transforma los diversos formatos de los documentos que entran en su organización a través de las distintas entradas multicanal como dispositivos móviles correo electrónico y fax IBM Datacap permite reducir considerablemente los costes de mano de obra y papel además de presentar información útil para tomar decisiones más fundadas y rápidas y mejorar la capacidad de respuesta del servicio al cliente Datacap le ayuda a acelerar los procesos empresariales y responder a las peticiones de los clientes mediante la automatización de la extracción de datos Information Lifecycle Governance Information Lifecycle Governance ILG permite que los clientes busquen gestionen conserven y archiven información de manera eficaz cumplan con las obligaciones de eDiscovery de manera eficiente y eliminen información innecesaria de manera segura Las soluciones de Information Lifecycle Governance de IBM ayudan a las organizaciones a mejorar su estrategia de la economía de la información reducir los costes y riesgos de la información y maximizar el valor de los datos Legacy Data Cleanup Legacy Data Cleanup ayuda a las organizaciones a incrementar el valor extraído de los datos al tiempo que reduce los costes y riesgos asociados a su gestión Las soluciones Legacy Data Cleanup mejoran la rentabilidad de la información mediante la limpieza de datos redundantes obsoletos y triviales ROT y pueden corregir datos regulados de acuerdo con estándares PII Personally Identifiable Information PCI Payment Card Industry HIPPA Health Insurance Portability and Accountability Act y políticas de recursos humanos así como mejorar la seguridad de los datos con alto valor de negocio Archivado el Archivado basado en el valor alinea el coste de archivar grandes volúmenes de datos con el valor

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=es&svpage=analytics_ecm (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  i lendiģinin yönetilmesine yard mc olacak ciddi içerik yönetimi gereksinimlerini kar lamas na yard mc olur Bu içerik yönetimi araçlar içerik katlanarak büyüdüģünde bile karma k yap sal ve yap sal olmayan içeriģi rekabet üstünlüģüne dönü türebilir IBM in içerik yönetimi ve görüntüleme çözümleri kurulu unuzdaki çe itli içerik biçimlerini yakalayabilir depolayabilir yönetebilir bütünle tirebilir ve saģlayabilir Bu araçlar içerik yönetimiyle ili kili maliyetlerin azalt lmas na ve kurulu lar n geli mi mü teri hizmeti saģlamas na yard mc olabilir Zaman içinde büyüyen bilgi silolar n ortadan kald r n Günümüzde kurulu lar yaln zca artan mobil sosyal ve bulut altyap lar yla h zlanan kurulu genelindeki veri ve süreç silolar aras nda s k m gerçek bilgi sorunuyla kar kar yad r çerik yönetimi ve görüntüleme çözümleri baģlam içinde içeriģin tek bir görünümü sunmak amac yla mobil MFP e posta ve faks gibi farkl kanallardan gelen girdiler farkl havuzlar ve i sistemleri genelinde içeriģi bir araya getirebilir IBM Content Manager on Demand yüksek performansl elektronik hesap özeti eri imi ve kurumsal rapor yönetimi saģlar IBM Datacap BM Datacap kurumsal içerik yönetimi ECM ve i kolu sistemlerinde kullan lmak üzere belge görüntülerinden bilgileri ç kar r Bu yaz l m mobil MFP e posta ve faks gibi farkl kanallar arac l ģ yla kurulu unuza giren çe itli belge biçimlerini dönü türen evrensel bir yakalama portal olarak çal r IBM Datacap i gücü ve kaģ t kullan m maliyetlerinin ciddi ölçüde azalt lmas na daha ba ar l ve h zl kararlar için anlaml bilgiler saģlanmas na ve mü teri hizmetini yan t verme h z n n iyile tirilmesine yard mc olur Datacap veri ç karma i lemini otomatikle tirerek i süreçlerini ve mü teri isteklerine verilen yan tlar h zland rman za yard mc olur Bilgi Ya am Çevrimi Yöneti imi Information Lifecycle Governance ILG mü terilerin bilgileri daha etkin bir biçimde bulmas n yönetmesini saklamas n ve ar ivlemesini eKe if gerekliliklerini verimli bir biçimde kar lamas n ve gereksiz verileri güvenle atmas n saģlar IBM in Information Lifecycle Governance çözümleri kurulu lar n bilgi ekonomisi stratejilerini geli tirmesine bilgi maliyeti ve risklerini azaltmas na ve verinin deģerini en üst düzeye ç karmas na yard mc olur Eski Verileri Temizleme Eski Verileri Temizleme çözümü kurulu lar n verilerden elde ettiģi deģeri art rmas na öte yandan maliyetleri ve bu verilerin yönetimiyle ili kili riskleri azaltmas na yard mc olur Eski verileri temizleme çözümleri fazla eski ve önemsiz verilerin temizlenmesi sayesinde bilgi ekonomisinin geli tirilmesine yard mc olur ki isel bilgiler ödeme kart sektörü PCI HIPPA ve insan kaynaklar ilkeleri doģrultusunda denetime tabi verileri iyile tirebilir ve yüksek i deģerine sahip verilerin güvenliģini geli tirebilir Ar ivleme Deģer tabanl ar ivleme büyük hacimli verileri ar ivleme maliyetinin bu verilerle ili kili deģere uygun hale getirilmesine yard mc olur Çözümler içeriģi kullan c tan ml ilkeler göre belirleyebilir s n fland rabilir ar ivleyebilir yönetebilir ve atabilir IBM Deģer Tabanl Ar ivleme çözümleri depolama altyap ve eKe if

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=tr&svpage=analytics_ecm (2016-02-10)
  Open archived version from archive •