archive-au.com » AU » C » CONKERR.COM.AU

Total: 478

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IBM Showcase
  ochrona przed zagro eniami Bezpiecze stwo rodowisk mobilnych Zabezpieczenia punktów ko cowych Zabezpieczenie chmury Zarz dzane us ugi zabezpiecze Zarz dzanie to samo ci i dost pem Us ugi Security Services Us ugi dotycz ce mobilno ci Us ugi odporno ci biznesowej Us ugi w zakresie Wsparcia Technicznego Media spo eczno ciowe i poczta elektroniczna Aplikacje do pracy grupowej Biznesowa poczta elektroniczna Sieci spo eczno ciowe i wspó praca Systemy Pami masowa IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 Series IBM Tape Storage IBM XIV Storage System Rodzina IBM Storwize Power Systems Oprogramowanie Power Systems System z System z software U ywany sprz t certyfikowany IBM Oprogramowanie po rednie Integracja DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Zarz dzanie interfejsami API Obs uga w kana ach cyfrowych Obs uga w kana ach cyfrowych Platforma aplikacji DevOps dzia ania programistyczno operacyjne Infrastruktura aplikacji PureApplication Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Inteligentniejsze metody pracy Zarz dzanie talentami i personelem Skontaktuj si z IBM Polish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Wielkie zbiory danych Przedsi biorstwa potrzebuj dost pu do wielkich ilo ci danych i korzystaj z cennych wnikliwych informacji uzyskanych na tej podstawie aby wypracowywa lepsze wyniki biznesowe Oparte na rozwi zaniach Hadoop klasy korporacyjnej narz dzia IBM do obs ugi wielkich zbiorów danych umo liwiaj u ytkownikom przechowywanie i analizowanie danych z licznych róde oraz zarz dzanie nimi Jednocze nie udost pniaj dane analitykom biznesowym pracownikom opracowuj cym dane naukowe i u ytkownikom z dzia u informatyki Promowane rozwi zania do obs ugi wielkich zbiorów danych IBM InfoSphere BigInsights Rozwi zanie IBM InfoSphere BigInsights udost pnia przedsi biorstwom wydajno platformy Hadoop skracaj c czas tworzenia warto ci na podstawie wielkich zbiorów danych i jednocze nie u atwiaj c szybkie opracowywanie aplikacji do zarz dzania wielkimi zbiorami danych Ponadto poszerza platform Hadoop o narz dzia z obszaru administrowania programowania konfigurowania wykrywania danych bezpiecze stwa i wsparcia oraz o najlepsze w swojej klasie funkcje analityczne W efekcie powstaje dostosowane do potrzeb przedsi biorstw oparte na platformie Apache Hadoop rozwi zanie do obs ugi du ych z o onych projektów oraz do analizowania wielkich ilo ci ustrukturyzowanych b d nieustrukturyzowanych danych i zarz dzania nimi IBM InfoSphere Streams IBM InfoSphere Streams to kompletne rozwi zanie do przetwarzania strumieniowego które umo liwia przetwarzanie bie cych danych analitycznych w czasie rzeczywistym Stanowi ono zaawansowan platform obliczeniow dzi ki której aplikacje opracowane przez u ytkownika mog szybko pobiera analizowa i korelowa informacje nap ywaj ce w czasie rzeczywistym z wielu tysi cy róde Rozwi zanie to osi ga bardzo wysokie wska niki przepustowo ci danych rz du milionów zdarze lub komunikatów na sekund Ponadto umo liwia ono ci g analiz ogromnych ilo ci strumieni danych zapewniaj c czas reakcji na poziomie u amka milisekundy Warto przeczyta Argumenty na rzecz zastosowania platformy Hadoop i rozwi za do obs ugi wielkich zbiorów danych w przedsi biorstwie Technologia IBM Big SQL na platformie Hadoop jako rozwi

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=pl&svpage=analytics_big_data (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • IBM Showcase
  IBM XIV Storage System Middleware dos sistemas Experiência Digital Experiência Digital Integração Barramento de Integração DataPower Gateway Gerenciamento de API IBM MQ Plataforma de Aplicativo DevOps Infraestrutura de Aplicativo PureApplication Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Gerenciador de Decisão Operacional Gerenciamento de Talento Gerenciamento de Talentos e Mão de Obra Entre em Contato Conosco Portuguese Brazil Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Big Data Empresas exigem acesso a grandes volumes de dados e contam com insights poderosos a partir desses dados para produzirem melhores resultados de negócio Soluções de big data da IBM apresentando soluções Hadoop corporativas permitem aos usuários armazenar gerenciar e analisar dados através de várias fontes enquanto tornam dados acessíveis para analistas de negócios cientistas de dados e usuários de TI Soluções de Big Data Apresentadas IBM InfoSphere BigInsights O IBM InfoSphere BigInsights traz o poder do Hadoop para a empresa acelerando o tempo de maturação a partir de big data enquanto facilita o rápido desenvolvimento de aplicativo de big data Ele aprimora o Hadoop incluindo recursos administrativos de descoberta desenvolvimento fornecimento segurança e suporte juntamente com recursos analíticos melhores da classe O resultado é uma solução para projetos complexos de larga escala uma solução baseada em Apache Hadoop pronta para a empresa para gerenciar e analisar grandes volumes de dados estruturados e não estruturados IBM InfoSphere Streams O IBM InfoSphere Streams oferece uma solução de stream computing completa para permitir processamento analítico em tempo real de dados em movimento Especificamente ele fornece uma plataforma computacional avançada para permitir aplicativos desenvolvidos pelo usuário para rapidamente alimentar analisar e correlacionar informações conforme elas chegam a partir de milhares de fontes em tempo real A solução pode manipular taxas de rendimento de dados muito altas até milhões de eventos

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=pt-BR&svpage=analytics_big_data (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Transfer B2B IBM IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect IBM Customer Engagement Managed Security Services Mobility Services Resiliency Services Power Systems Power Systems z Systems z Systems IBM IBM Spectrum Storage IBM XIV Storage System IBM IBM Storwize IBM Storage DS8000 IBM FlashSystem Digital Experience Digital Experience Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus DevOps PureApplication Talent Management Russian Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Hadoop IBM InfoSphere BigInsights IBM InfoSphere BigInsights Hadoop Hadoop Apache Hadoop IBM InfoSphere Streams IBM InfoSphere Streams Hadoop IBM Big SQL on Hadoop IBM InfoSphere Streams IBM Hadoop EY IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM i AS 400 Contact Steve Customer IBM Showcase IBM the IBM logo the IBM Business Partner emblem and ibm com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=ru&svpage=analytics_big_data (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Platform DevOps Infraestructura de aplicaciones PureApplication Digital Experience Digital Experience Integration API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Procesos más inteligentes Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Gestión del talento Gestión de personal y talento Póngase en contacto con nosotros Spanish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Big Data Las empresas demandan acceso a grandes volúmenes de datos y confían en la extracción de conocimientos relevantes a partir de estos datos para mejorar los resultados del negocio Las soluciones Big Data de IBM junto con las soluciones Hadoop de empresa permiten a los usuarios almacenar gestionar y analizar datos de muy diversas fuentes además de dar acceso a los datos a analistas de negocio científicos de datos y usuarios de TI Soluciones destacadas de Big Data IBM InfoSphere BigInsights IBM InfoSphere BigInsights incorpora el poder de Hadoop a la empresa acelerando la generación de valor a partir de los Big Data al tiempo que facilita el desarrollo rápido de aplicaciones para Big Data Mejora Hadoop al añadir funciones de administración descubrimiento desarrollo suministro y soporte junto con funciones analíticas de primera calidad El resultado es una solución para proyectos complejos y a gran escala Es una solución basada en Apache Hadoop preparada para la empresa para la gestión y análisis de volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados IBM InfoSphere Streams IBM InfoSphere Streams ofrece una solución completa de stream computing que permite el proceso analítico en tiempo real de los datos en movimiento De manera específica proporciona una plataforma informática avanzada que permite a las aplicaciones desarrolladas por usuarios ingerir analizar y correlacionar información de forma rápida a medida que llega procedente de miles de fuentes en tiempo real La solución puede manejar tasas de rendimiento

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=es&svpage=analytics_big_data (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Katman Yaz l mlar Ak ll Süreç Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Bütünle tirme API Yönetimi Bütünle tirme Veriyolu DataPower Gateway IBM MQ Dijital Deneyim Dijital Deneyim Uygulama Platformu DevOps PureApplication Uygulama Altyap s Ak ll Gücü Yetenek ve Gücü Yönetimi Bize ula n Turkish Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish Büyük Veri Kurulu lar için büyük hacimli verilere eri im gerekir ve kurulu lar daha ba ar l i sonuçlar üretmek için bu verilerdeki güçlü öngörülere güvenir Kurumsal Hadoop çözümlerini kullanan IBM büyük veri çözümleri i analistleri veri uzmanlar ve BT çal anlar için verileri eri ilebilir hale getirirken ayn zaman kullan c lar n verileri çe itli kaynaklarda depolamas n yönetmesini ve analiz etmesini de saģlar Öne Ç kan Büyük Veri Çözümleri IBM InfoSphere BigInsights IBM InfoSphere BigInsights i letmede Hadoop un gücünden yararlanarak h zl büyük veri uygulama geli tirmesi saģlarken ayn zamanda büyük verilerden daha k sa sürede deģer elde edilmesine de olanak verir Bu uygulama s n f n n en iyisi analitik yeteneklerinin yan s ra yönetim ke if geli tirme tedarik güvenlik ve destekle Hadoop u geli tirir Sonuçta yap sal ve yap sal olmayan çok büyük hacimli verilerin yönetimi ve analizi için Apache Hadoop tabanl karma k ve büyük ölçekli projelere yönelik bir çözüm ortaya ç kar IBM InfoSphere Streams IBM InfoSphere Streams hareket halindeki verilerin gerçek zamanl bir ekilde analitik olarak i lenmesini saģlamak için eksiksiz bir ak bilgi i lem çözümü sunar Binlerce gerçek zamanl kaynaktan geldikçe kullan c lar n geli tirdiģi uygulamalar n bilgileri h zla analiz etmesini ve ili kilendirmesini saģlamak için geli mi bir bilgi i lem platformu saģlar Çözüm saniyede milyonlarca etkinlik ya da iletiye kadar çok yüksek veri i leme h zlar

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=tr&svpage=analytics_big_data (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  B2B Integration B2B B2B B2B IBM Sterling Managed File Transfer B2B IBM IBM MobileFirst Platform IBM MobileFirst Protect IBM IBM Power Systems Power System z Systems z Systems IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage DS8000 IBM Storwize IBM XIV Storage System IBM DevOps PureApplication Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager API Management DataPower Gateway IBM MQ Integration Bus Chinese Simplified China Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Cognos Business Intelligence IBM BI IBM Cognos Business Intelligence IBM Cognos Business Intelligence BI IT Cognos Business Intelligence IBM Cognos Business Intelligence Ovum 2014 15 IBM Conkerr Creations Pty Ltd The IBM 8 bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation registered in many jurisdictions worldwide Showcase Content IBM 2016 All rights reserved Showcase and Syndication technology powered by SharedVue The Channel Company LLC 2016 All rights reserved Home Why IBM i AS 400 Contact Steve Customer IBM Showcase IBM the IBM logo the IBM Business Partner emblem and ibm com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States other countries or both If these and other IBM

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=zh-CN&svpage=analytics_cbi (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Services de support technique Réseaux sociaux et e mail Applications collaboratives E mail professionnel Réseaux sociaux et collaboration Systèmes Equipement IBM d occasion certifié Power Systems Logiciels Power Systems Stockage Famille IBM Storwize IBM FlashSystem Storage IBM Spectrum Storage IBM Storage série DS8000 IBM Tape Storage IBM XIV Storage System z Systems Logiciels Systems z Systems Middleware Digital Experience Digital Experience Integration API Management Bus d intégration DataPower Gateway IBM MQ Plateforme d application DevOps Infrastructure applicative PureApplication Smarter Process Blueworks Live Business Monitor Business Process Manager Operational Decision Manager Talent Management Gestion des talents et de la main d oeuvre Nous contacter French Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Cognos Business Intelligence Prenez de meilleures décisions professionnelles plus rapidement et de façon plus sûre avec des solutions conçues pour générer des valeurs métier dans l ensemble de votre entreprise Les solutions d informations décisionnelles d IBM comprennent des fonctions en libre service permettant à l entreprise de gagner en agilité avec une approche de plateforme d entreprise disponible sur site ou sur le cloud afin d aider les clients a accélérer leur croissance et leur réussite De nombreuses fonctions d analyse sont conçues pour s intégrer les unes aux autres et à d autres solutions tierces afin que vous puissiez répondre à vos besoins les plus urgents en matière d informations décisionnelles en étant certain de pouvoir développer facilement votre solution au fil du temps afin de satisfaire les exigences futures Produits présentés IBM Cognos Business Intelligence IBM Cognos Business Intelligence transforme les données en vues du passé du présent et de l avenir des opérations et des performances de votre entreprise pour que vos décideurs puissent saisir des opportunités et réduire les risques Vous pouvez utiliser ces vues pour comprendre les effets immédiats et en aval des décisions comportant des facteurs potentiellements liés de façon complexe Des instantanés pertinents des performances métier sont fournis dans les rapports professionnels et des tableaux de bord assemblés indépendamment à partir d informations fiables Ainsi les utilisateurs d informations décisionnelles techniques et non techniques et les services informatiques peuvent répondre rapidement aux besoins d affaires en constante évolution Cognos Business Intelligence offre des fonctions conçues pour fournir Des temps de réponse réduits concernant les opérations à partir de tableaux de bord interactifs très visuels sans nécessiter de longs délais de déploiement Un accès simplifié aux connaissances cruciales avec des visualisations de données interactives vous permettant d identifier plus facilement les problèmes de performances et de mettre en place des mesures correctives Des décisions plus intelligentes générant de meilleurs résultats à partir d instantanés des performances métier Des données fiables pour des décisions plus éclairées sans amoncellement ou duplication de données Des options de déploiement flexibles sur le cloud et sur site pouvant évoluer avec votre entreprise et vous aider à satisfaire différentes exigences professionnelles Coup de projecteur Les analyses avancées améliorent les informations décisionnelles Les nouvelles technologies robustes permettent d améliorer la prise de

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=fr&svpage=analytics_cbi (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • IBM Showcase
  Process Manager Operational Decision Manager Talentmanagement Talent und Personal Management Kontaktieren Sie uns German Chinese English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese BR Russian Spanish Turkish IBM Cognos Business Intelligence Treffen Sie bessere klügere und schnellere Geschäftsentscheidungen auf der Basis verlässlicher Informationen mit Lösungen die dafür ausgelegt sind den geschäftlichen Nutzen in Ihrem gesamten Unternehmen zu steigern IBM Business Intelligence Lösungen beinhalten Self Service Funktionen und bieten Unternehmen Flexibilität mit einer Unternehmensplattform die vor Ort oder in der Cloud verfügbar ist Damit verhelfen sie Kunden schneller zu Wachstum und Erfolg Mit verschiedenen Analysefunktionen die sich untereinander und mit Lösungen anderer Anbieter kombinieren lassen können Sie besonders dringende Business Intelligence Anforderungen in Angriff nehmen und sich darauf verlassen dass Sie Ihre Lösung im Lauf der Zeit nahtlos ausbauen können sodass sie auch zukünftigen Anforderungen gerecht wird Spezielle Produkte IBM Cognos Business Intelligence IBM Cognos Business Intelligence erstellt aus Daten Ansichten zu vergangenen aktuellen und künftigen Aktivitäten und Leistungskennzahlen Ihres Unternehmens Damit können Ihre Entscheidungsträger Chancen nutzen und Risiken minimieren Diese Ansichten können Sie verwenden um die unmittelbaren und späteren Auswirkungen von Entscheidungen zu verstehen bei denen möglicherweise komplexe zusammenhängende Faktoren eine Rolle spielen Konsistente Momentaufnahmen der Unternehmensleistung werden in auf Unternehmen abgestimmten Berichten und unabhängig zusammengestellten Dashboards auf der Basis verlässlicher Informationen bereitgestellt So können sowohl technisch versierte als auch weniger versierte Business Intelligence Benutzer und IT Verantwortliche schnell auf sich rasch ändernde Geschäftsanforderungen reagieren Cognos Business Intelligence bietet Funktionen die Ihnen folgende Vorteile verschaffen Schnellere Antworten auf geschäftsrelevante Fragen durch in hohem Maße visuelle interaktive Dashboards ohne lange Verzögerungen bei der Implementierung Einfacherer Zugang zu bahnbrechenden Erkenntnissen mit interaktiven Datenvisualisierungen mit denen Sie auf einfachere Weise Leistungsprobleme erkennen und Abhilfemaßnahmen ergreifen können Bessere Ergebnisse durch intelligentere Entscheidungen auf der Basis von Momentaufnahmen der Unternehmensleistung Verlässliche Daten für konsistente Entscheidungen

  Original URL path: http://www.conkerr.com.au/IBM_Showcase/ibm_showcase.php?svlang=de&svpage=analytics_cbi (2016-02-10)
  Open archived version from archive •